Editorial Team

Editor-in-Chief
Susak Y. M. (Ukraine)

Deputy Editor-in-Chief
Ioffe O. Y. (Ukraine)

Editorial Board
Atamanyuk O. Y. (Ukraine), Dronov O. I. (Ukraine), Dubrov S. O. (Ukraine), Haberal M. (Turkey), Ioffe O. Y. (Ukraine), Keck T. (Germany), Khomiak I. V. (Ukraine), Khrapach V. V. (Ukraine), Khomenko I. P. (Ukraine), Kolosovych I. V. (Ukraine), Kopchak K. V. (Ukraine), Korpan N. (Austria), Kucher M. D. (Ukraine), Lapshyn H. (Germany), Levchak Y. A. (Ukraine), Levytskyi A. F. (Ukraine), Plaudis H. (Latvia), Skivka L. M. (Ukraine), Sliesarenko S. V. (Ukraine), Sokolov V. V. (Ukraine), Strik M. (Germany), Tkachenko O. А. (Ukraine), Tsema I. V. (Ukraine), Unukovych D. (Sweden), Yarema R. R. (Ukraine), Zgrzheblovska L. V. (Ukraine)

Executive Secretaries
Markulan L. Y. (markulan@ukr.net)
Teterina V. V. (vikateterina@ukr.net)